Plan- och byggrätt

I Plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om byggande.

Vår specialkompetens gör att du hos oss kan få hjälp med frågor som rör PBL, såsom bygglov, marklov, detaljplaner m.m.