Forskningsansökan

Forskningsbidrag

Länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Stiftelserna delar ut anslag till företrädesvis till yngre forskare, doktorander och post doc.

Ansökningsperiod 1 jan – 31 mars.

Stiftelserna stöder

  • vård av äldre, handikappade och barn.
  • åldringsrelaterad forskning med inriktning på vård och omsorg.
  • forskning rörande folksjukdomarnas behandling och prevention.
  • forskning som främjar barnsjukvård.

Aktiv medverkan i vetenskapligt möte (med t.ex. eget föredrag, i panel, med poster etc) kan erhålla stöd (max 10 000 kr) för resa, uppehälle och kongressavgift.

Anslagen uppgår normalt till mellan 5 000 – 50 000 kr.

Insända handlingar kan inte returneras, varför originalhandlingar ej bör skickas som komplement till den elektroniska ansökan.

Medel till lön medges ej. Ej heller medel för studier, där studiemedel normalt utgår.

Forskning associerad till företag, läkemdelsindustri etc. stöds ej. Potentiella ekonomiska bindningar skall anges.

Stiftelsernas styrelser sammanträder i regel under maj/juni månad. Beviljade medel utbetalas normalt sett i september månad.

Via ansökningssystemet får ni besked om ansökan har beviljats eller inte. När beslut har fattats av respektive styrelse kommer information via mail att skickas till samtliga beviljade sökanden. Närmare information om hur beviljat belopp skall rekvireras finns angivet i detta mejl.

Efter erhållet anslag/bidrag skall redogörelse/rapport (ekonomisk och vetenskaplig) inges till stiftelsen innan den 30 september påföljande år. Vid ny ansökan är även progressrapport obligatorisk att lämna i den nya ansökan (vanligen maximalt 3-4 ggr). Rapporten skall skickas elektroniskt enligt närmare anvisningar i ansökningssystemet.

Uppgifter om sökandens namn, personnummer, adress, ändamål och sökt belopp kommer att databehandlas för internt bruk. Genom underskrift av ansökan ger sökanden tillstånd till detta.

Endast ansökningar inkomna genom detta system behandlas.

Observera att ofullständigt ifylld ansökan inte behandlas.