Forskningsansökan

Forskningsbidrag

Länk till det elektroniska ansökningssystemet.

Stiftelserna delar ut anslag bland annat till medicinsk forskning, företrädesvis till forskare, ”post-doktorer” och doktorander.

Ansökningsperiod 1 jan – 31 mars.

Stiftelserna stöder gärna forskning rörande folksjukdomarnas behandling och prevention. Vidare kan anslag beviljas till grundforskning på det medicinska området. Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne stöder företrädesvis åldringsrelaterad forskning med inriktning på vård och omsorg.

Aktiv medverkan i vetenskapligt möte (med  eget föredrag, i panel, med poster etc) kan erhålla stöd (max 10 000 kr) för resa, uppehälle och kongressavgift. Inbjudan eller liknande skall bifogas.

Anslagen uppgår normalt till mellan 5 000 – 50 000 kr ( medelvärde ca 10 000 kr).

Insända handlingar kan inte returneras, varför originalhandlingar ej bör skickas som komplement till den elektroniska ansökan.

Medel för lön medges ej.

Forskning associerad till företag, läkemdelsindustri etc. stöds vanligen ej. Potentiella ekonomiska bindningar skall anges.

Stiftelsernas styrelser sammanträder i regel under maj/juni månad. Anslag ges vanligtvis för projekt som genomförs under perioden 1 juli innevarande år – 30 juni nästföljande år.

Uppgifter om sökandens namn, personnummer, adress, ändamål och sökt belopp kommer att databehandlas för internt bruk. Genom underskrift av ansökan ger sökanden tillstånd till detta.

Efter erhållet anslag/bidrag skall redogörelse/rapport (ekonomisk och vetenskaplig) inges till stiftelsen innan den 31 mars påföljande år och detta är även obligatoriskt vid eventuellt fortsättningsanslag (vanligen maximalt 4 ggr). Har redogörelse/rapport ej inkommit innan den 31 mars är man ej behörig att söka på nytt. Rapporten skall skickas elektroniskt enligt närmare anvisningar i ansökningssystemet.

Observera att i ansökan ska institutionens eller universitetets konto uppges, ej den sökandes privata.

När beslut har fattats av respektive styrelse kommer information via mail att skickas till samtliga sökanden. Via ansökningssystemet får ni besked om ansökan har beviljats eller inte. Närmare information om hur beviljat belopp skall rekvireras finns i systemet.

Endast ansökningar inkomna genom detta system behandlas.

Observera att ofullständigt ifylld ansökan inte behandlas.