Viktig information

Ansökan till våra stiftelser och det nuvarande läget med Covid-19

Ansökningar behandlas som vanligt och utdelning av beviljade bidrag kommer att betalas ut med start i juli månad. För resor och aktiviteter som ställs in är huvudregeln att återbetalning av beviljat bidrag ska ske snarast möjligt när resan eller aktiviteten blir inställd. Har resan eller aktiviteten flyttats fram krävs endast ett meddelande om detta till stiftelsen för godkännande. Om bidraget ska användas till annat ändamål med liknande syfte behöver även detta godkännas av stiftelsen.

Lindhés Advokatbyrå AB

2020-03-24

Bidrag från vissa stiftelser delas ut till följande ändamål:

 • Omsorg om barn och ungdom
 • Utbildning
 • Social hjälpverksamhet (privatpersoner beviljas ej)

  Observera att stiftelserna från och med 2019 inte beviljar bidrag till privatpersoner som är behövande eller sjuka. Däremot kan organisationer som bedriver social hjälpverksamhet bli beviljade.

Omsorg om barn och ungdom. Bidrag i denna kategori kan man söka till t.ex. lägerverksamhet där vårdnadshavare inte medföljer
Utbildning. I denna kategori kan man söka om utbildningen inte är CSN berättigad eller om man av någon anledning inte längre är beviljad CSN-bidrag.
Social hjälpverksamhet. I denna kategori söker organisationer som bedriver social hjälpverksamhet för behövande eller sjuka bidrag.

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet.

Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj eller i början av juni. De som fått sin ansökan beviljad kommer att få tilldelat belopp utdelat med utbetalningsavi senast under juli månad. De som inte erhållit något bidrag kommer inte att få något besked om detta.

Advokatbyråns personal kan inte via telefon eller mail lämna besked om en ansökan har beviljats eller inte.

Något skäl till att ansökan avslagits kan inte lämnas.

Efter mottaget bidrag ska skriftlig redovisning skickas till Lindhés Advokatbyrå AB senast 31 december samma år. Redovisningen ska innehålla en redogörelse över hur bidraget har använts samt bifogade kopior på ev. kvitton, orderbekräftelser eller dylikt. Om bidraget inte redovisas eller om det redovisas på ett bristfälligt sätt, erhålles inget nytt bidrag om mottagaren inom 5 år söker nytt bidrag. 

Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Ansökningar som inkommer före eller efter denna period kasseras. Notera att rätt ansökningsblankett måste användas. Felaktiga eller bristfälliga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bidrag ges inte i efterhand till något som redan betalats eller ändamål som startar innan den 30 juni samma år som ansökan gäller.

Stiftelser med gemensamt ansökningsförfarande:
Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

Ansökningsblankett finns för nerladdning och utskrift på nästa flik här på sidan. Ansökningsblankett kan också beställas genom att man skriver sitt namn och adress på ett kuvert, sätter på frimärke och lägga detta i ett annat kuvert med adressen: Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57 Stockholm. Skriv ”BLANKETTBESTÄLLNING” på det yttre kuvertet.

Observera

 • Att det bara behövs EN ansökningsblankett för att vara med i ansökningsprocessen för dessa fem stiftelser.
 • Att inkomna ansökningar INTE kan kompletteras i efterhand.
 • Att ansökningsblanketten måste vara ett original med din underskrift. Ansökan skall skickas per post. Mail eller fax är inte godkänt.
 • Att du genom underskrift av ansökningsblanketten samtycker till att Lindhés Advokatbyrå AB behandlar de personuppgifter blanketten innehåller så länge det är nödvändigt för stiftelsernas behandling av ansökan.
 • Att det är viktigt att läsa igenom informationen som finns på ansökningsblanketten, så att ansökan blir fullständig.
 • Att ansökningsperioden är mellan 1 januari och 31 mars.
 • Att organisationer som söker bidrag måste bifoga verksamhetsberättelse och senaste bokslut.
 • Att det regelmässigt inte lämnas bidrag för studier, där studiemedel normalt utgår, samt till studerande över 30 år.
 • Att originalhandlingar i form av läkarintyg och dylikt INTE ska skickas in, de går INTE att få tillbaka. Skicka istället en kopia.
 • Att det inte går att få information från advokatbyråns personal angående stiftelserna. För ytterligare information läs informationsbladet tillhörande ansökningsblanketten eller ring till vår telefonsvarare, tonval 1.
 • Att Lindhés Advokatbyrå AB lagrar personuppgifterna från denna ansökningsblankett till 31 dec sju år efter utbetalningsåret. Avslås ansökan sparas personuppgifterna till 31 dec året efter ansökningsåret. Efter dessa tidsperioders utgång raderas personuppgifterna och insända handlingar skickas för bränning.


Stiftelser utan ansökningsförfarande:
Stiftelsen Musikkulturens Främjande, hemsida
Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne
Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne