2024-03-19

Lindhés Advokatbyrå firar 100 år

Lindhés Advokatbyrå firar 100 år

Rickard Wilhelm Lindhé (1862–1927) arbetade som praktiserande advokat i Stockholm under firma R.W. Lindhé som etablerades år 1900. Såvitt vi känner till var han dock inte ledamot i Sveriges advokatsamfund som vid denna tid var en privat sammanslutning.

Rickard Wilhelm Lindhé fick en son som fick namnet Frans ARNOLD Lindhé (1887–1975) och var född i Göteborg. Arnold Lindhé grundade Arnold Lindhés Advokatbyrå den 12 mars år 1924 sedan han blivit ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Han drev sin advokatverksamhet i Stockholm.

Som ensamadvokat var Arnold Lindhé verksam inom olika rättsområden och specialiserade sig inte inom något särskilt område.

Robert Nydahl (1920–2017) började som biträdande jurist på Arnold Lindhés Advokatbyrå år 1948. Robert Nydahl hade då slutfört sin notarietjänstgöring vid Sala tingsrätt. År 1950 blev han ledamot av Sveriges Advokatsamfund och tog då över advokatbyrån från Arnold Lindhé.

Fram till år 1980 drev Robert Nydahl en bred verksamhet inom flertal rättsområden. Huvudsakligen återkom ärenden inom familjerätt, fastighetsrätt och ekonomirelaterade frågor. Under denna tid fick advokatbyrån även uppdrag som rörde fastighets- och stiftelseförvaltning. Robert Nydahl blev år 1968 invald i förbundsstyrelsen för REV, Riksförbundet för Enskild Väghållning (numera Riksförbundet Enskilda Vägar). Juridiken avseende enskilda vägar blev ett nytt rättsområde för advokatbyrån. Robert Nydahl satt under många år med i överstyrelsen för Brandkontoret.

Robert Nydahls son Bengt Nydahl (1951- ) började som biträdande jurist på Arnold Lindhés Advokatbyrå våren år 1980. Bengt Nydahl fick kort därefter tjänstledigt från advokatbyrån, fullgjorde sin notarietjänstgöring vid Sollentuna tingsrätt och återkom sedan till advokatbyrån hösten år 1982. Bengt Nydahl blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 1985.

År 1990 överfördes verksamheten till ett nybildat aktiebolag och byråns namn
ändrades till A. Lindhés Advokatbyrå AB. I praktiken kom verksamheten att bedrivas under namnet Lindhés Advokatbyrå AB. I samband med bolagsbildningen inträdde Bengt Nydahl som delägare i advokatbyrån.

Genom Bengt Nydahls inträde på advokatbyrån har verksamhetsinriktningen ändrats till viss del. När det gäller det familjerättsliga området gick inriktningen mer mot arvsrätt såsom boutredningar, arvskiften och testamenten. Stort fokus har även lagts på fastighetsrätten i stort men med särskild fokus på miljöskador, fastighetsbildningsfrågor och juridiken som berör enskilda vägar. Advokatbyrån förvaltar även hyresfastigheter (8 st) och administrerar stiftelser (8 st). Bengt Nydahl har under 27 år varit styrelseledamot i REVs förbundsstyrelse och sitter med i Brandkontorets överstyrelse sedan år 2001. Bengt Nydahl har även deltagit i många utredningar mm som bl.a. startats av Trafikverket och Lantmäteriet. Sedan början av 1980-talet har advokatbyrån haft ett samarbete med Villaägarnas Riksförbund.

Karin Hammarlund (1982- ), numera Andersson, anställdes som biträdande jurist på advokatbyrån år 2012 och blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund år 2016. Karin Andersson är sedan år 2017 delägare i advokatbyrån tillsammans med Bengt Nydahl och är idag verkställande direktör för byrån. Hon är även styrelseledamot i REVs förbundsstyrelse.

Vid sidan av de advokater som verkat inom advokatbyrån har det under årens lopp funnits ett stort antal anställda som arbetat med administrativa frågor såsom ekonomi, fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel. Vissa av dessa uppgifter sköts idag av anlitade konsulter. Förutom administrativ personal har advokatbyrån idag även två anställda biträdande jurister.

Sedan advokatbyråns bildande år 1924 och fram till år 2024 har advokatbyrån bedrivit verksamheten från tre olika kontor i Stockholm med adresserna Sveavägen 32, Drottninggatan 71c och Riddargatan 35. Byrån har under dessa 100 år endast haft fyra huvudägare; Arnold Lindhé, Robert Nydahl, Bengt Nydahl och Karin Andersson.